Tư vấn Kỹ năng Nghề nghiệp

NÂNG CAO KĨ NĂNG THUYẾT TRÌNH  VÀ TRÌNH BÀY TRƯỚC ĐÁM ĐÔNG

NÂNG CAO KĨ NĂNG THUYẾT TRÌNH VÀ TRÌNH BÀY TRƯỚC ĐÁM ĐÔNG

THÔNG TIN KHOÁ ĐÀO TẠO

–––––––––––––––––––